می گویم نمی شود یک شب بخواب و
صبح زود
یکی بیاید و بگوید
هر چه بود تمام شد به خدا ...........؟؟؟

دسته ها : حرفهای از تب
سه شنبه پنجم 6 1387
X